Általános szerződési feltételek

A jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) szabályozzák az Ön, mint megrendelő (továbbiakban megrendelő) és a Rogair Aviation Kft. szolgáltatóval létrejövő (székhelye, levelezési címe: 3534 Miskolc, Hunfalvy Pál u. 2. 2em 4a., bankszámlaszám: 11600006-00000000-99168067; Adószám: 32036040-1-05  , Cégjegyzék száma:  05-09-035753, kézbesítési email cím: info@rogair.hu) szerződését illető jogokat és kötelezettségeket. Az ÁSZF a megrendelő és szolgáltató felet együttesen „Felek” szó alatt jelöli.

Megrendelésre minden nagykorú, cselekvőképes természetes személy jogosult. A jelen ÁSZF-ben meghatározott különleges elállási jogok, kizárólag a jogszabályok szerint fogyasztónak minősülő személyeket illeti meg. A felek megállapítják, hogy ezen megállapodás alapján a jelen ÁSZF esetében a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. Rendelet teljes egészében alkalmazandó.

Felek ugyanakkor megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján a szerződés teljesítésében használandó légijármű abban az esetben vehet részt a légiközlekedésben, ha a légijárműben tartózkodó személyek a biztonsági szabályoknak eleget tesznek. (141/1995 (XI.30.) Kormány rendelet 27.§ (1) bek.) Felek megállapodnak, hogy olyan anyagot vagy tárgyat, amely a repülés vagy a légijárművön tartózkodó személyek biztonságát veszélyezteti, nem szabad a légijárművön szállítani, vagy annak fedélzetére felvinni.

Felek megállapodnak abban is, hogy a jelen ÁSZF alapján repülésre jelentkező utasnak tűrnie kell, hogy a légijármű fedélzetére szállásakor a fegyvert vagy a fegyverként használható egyéb eszközt, anyagot tőle elvegyék és a repülés tartama alatt hozzá nem férhető helyen (pl. repülőgép csomagtere) őrizzék.

Felek megállapodnak, hogy az a jelen ÁSZF alapján repülésre jogosult személy, aki erre vonatkozó kérésre nem veti magát alá a biztonsági ellenőrzésnek, a repülésből kizárható.

Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF alapján a biztonsági és egyéb repülési előírások betartását, a repülés végrehajtására a Rogair Aviation Kft. kijelölt szakszolgálati engedéllyel rendelkező pilóta jogosult ellenőrizni a repülésre való felkészülés kezdetétől a repülés végéig bezárólag a megrendelő vagy a repülésre jogosult személy együttműködése esetén.

Felek megállapodnak, hogy az együttműködést megtagadó személy a repülésből kizárható.

Felek megállapodnak, hogy a megrendelő a repülési szolgáltatás után fizetendő szolgáltatási díjról, az adójogszabályoknak megfelelően minden esetben nyugtát vagy számlát állít ki.  

Felek megállapodnak, hogy amennyiben a megrendelő a repülési szolgáltatás díját, annak esedékességekor, nem fizeti meg, akkor a Rogair Aviation Kft. a teljesítést jogosult megtagadni.

Telefonos elérhetőség: +36 30 312-5540 (Időszak: Hétfőtől-Vasárnapig 09.00-18.00 óráig).

Felek megállapodnak, hogy a megrendelő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémákért, hibáért semminemű felelősség nem terheli a Rogair Aviation Kft-t.

Felek megállapodnak, hogy a Rogair Aviation Kft. a jelen ÁSZF alapján tájékoztatja a megrendelőt, mint fogyasztót az általa megrendelt repülési szolgáltatás lényeges tulajdonságairól. A szolgáltatás díja minden esetben feltüntetésre kerül az ajánlat adatai között, az összeg az általános forgalmi adót tartalmazza és magyar forintban értendő.

Felek megállapodnak, hogy a megrendelt repülés esetén, amennyiben annak végrehajtására a megrendelő hibájából nem kerül sor a Rogair Aviation Kft. időpontonként, a teljes ár 50%-nak megfelelő költségtérítés illeti meg a repülés díján felül. Ezen költség indoka az, hogy a megrendeléssel és a konkrét repülési időpontra történő megegyezéssel a Rogair Aviation Kft. pilótát állít az adott időpontra szólóan és a gépet a repülésre felkészíti, ennek ésszerű költsége a felek megállapodása alapján a fent megjelölt mérték. Ez a szabály alkalmazandó a megrendelő, ill. a repülésre a megrendelés alapján feljogosított személyek 30 percet meghaladó késése esetén is, amennyiben a késéssel összefüggésben a repülés aznap már nem végrehajtható. (napnyugta, időjárás változása stb.)

Biztonsági tájékoztatás a költségmegosztott repülésekről:

A költségmegosztott repülésekre vonatkozó biztonsági szabályok kevésbé szigorúak, mint a kereskedelmi célú légijáratok esetében. Ez azt jelenti, hogy nagyobb kockázatot vállalnak, mintha egy kereskedelmi légitársaságtól vennének jegyet, amire sokkal szigorúbb szabályok vonatkoznak: ahol a légi jármű, a pilóta, valamint az üzemeltető, folyamatos ellenőrzések és a hatóság szigorú felügyeleti szabályainak hatálya alá tartozik, beleértve a rendőrségi felügyeletet és az utasbiztonsági ellenőrzést is. Ugyanakkor a kereskedelmi célú légi járatokkal ellentétben, a kisgépes légiközlekedés repüléseinek kockázati szintje hasonló, a közúti közlekedésben tapasztalt kockázati szinttel, így közel azonos biztonsági feltételekkel repülhetnek, mint ahogy a közúti közlekedésben utazhatnak, a terror kockázati szint minimális.

Pilóták magatartási kódexe:

 • A pilóta az egyetlen, aki jogosult a repülésre és a repülőgéppel kapcsolatos döntések meghozatalára. Más emberek jelenléte sosem szabad, hogy bármilyen módon nyomást gyakoroljon a pilótára, a repülés végrehajtása szempontjából, mert a pilóta az egyetlen, aki tudja, hogyan repülje biztonságosan a légi járművet. Az utasok tájékoztatva kell, hogy legyenek a repülés esetleges törlésének lehetőségéről, bármikor, bármilyen indokkal.
 • A nem kereskedelmi jellegű kisgépes repülésben, a kis géppel végrehajtott repülések során bekövetkező balesetek elsődleges oka, a rossz időjárási körülmény. Az időjárási viszonyok gyorsan változhatnak, ennek következtében a pilóta lemondhatja a repülést. Ezért a tényleges repülést megelőzően, a pilótának tájékoztatnia kell az utasát az időjárás előre jelzésről, a repülés megvalósíthatóságának szempontjából. Az utas jelenléte és az ő elvárásai a repülés napján, nem szabad, hogy befolyásolja a pilótát, ha lemondja a repülést.
 • A pilóta bármikor, bármilyen okból (biztonság vagy üzemelés) indoklás nélkül megtagadhatja az utasok fedélzetre vételét.
 • Az EU biztonsági szabályai, csak magánszemélyek számára engedélyezi, a költségmegosztásos járatokat, ha a közvetlen költség (azaz a repüléshez közvetlenül kapcsolódó költségek, pl. üzemanyag, repülőtéri illetékek, repülőgép bérleti díja) minden fél által megosztott, beleértve a pilótát is. A költségmegosztásos repülésnek nem lehet nyereségük. Ha a repülés, nem az EU biztonsági szabályainak megfelelően költségmegosztott repülés, a járat kereskedelmi repülésnek minősül és a kereskedelmi légi üzemeltetési szabályokat kell alkalmazni.
 • A repülés előtt a pilótának mindig jeleznie kell, a költségmegosztott repüléshez használt repülőgép típusát. Ha a repülőgép típusa megváltozik, a pilótának tájékoztatnia kell az utast a változásról.
 • költségmegosztott repülést, a pilóta kizárólagos felelőssége végrehajtani, a nem kereskedelmi célú magán pilóták (PPL) által végrehajtott légi járatokra vonatkozó szabályozás alapján. A pilóta felelőssége, hogy a repülés biztosítva legyen, az utasokkal végrehajtott repülésre is. A pilótának tájékoztatnia kell az utasokat arról, hogy a fedélzeten nincs WC.

Utasok magatartási kódexe:

 • Be kell tartani a pilóta utasításait. Fontos megérteni, hogy a pilóta az egyetlen döntéshozó a repülőgépen, mivel ő a parancsnok. Indulás előtt, a pilóta bármikor dönthet a repülés törléséről.  Repülés közben a járat utasainak tartózkodniuk kell a pilóta döntéseinek bírálatától, ezzel a pilóta figyelme nem vonható el a repülőgép biztonságos vezetésétől.
 • Tiszteletben kell tartani, a pilóta időjárási kockázattal kapcsolatos döntését. Pilótaengedélynek részeként, a magán pilóták képzésben részesültek az időjárásról, valamint az időjárás változás következményei által kialakuló helyzetekről. A legtöbb pilóta csak látás szerint, s ennek megfelelő időjárásban repülhet, a VFR (Látás szerinti Repülési Szabályok) képzése szerint. Néhány pilótának van IFR (Műszer Repülési Szabályok) minősítése, és nem vizuális időjárási viszonyok között is repülhet. Mind a VFR, mind az IFR pilóta döntése a repülés végrehajtása, valamint az útvonal repülés közben vagy épp nem repülés közben történő megváltoztatása, melyet tiszteletben kell tartani. Az utasnak soha nem szabad megkísérelnie a pilótát meggyőzni, hogy másképp döntsön, mert ezzel veszélyezteti az utas és a pilóta életét.
 • Tartsa be a maximálisan megengedett poggyász súlyt. A kisrepülőgép, amelyben repülni fog, nagyon érzékeny a súlyváltozásokra. A pilóta számításba veszi az utasok által közölt súly adatokat magukról és poggyászaikról, hogy kiszámolja a repülőgép tömegközéppontját. Ezért szükséges, hogy az utasok tiszteletben tartsák a pilóta által engedélyezett maximum súly értékeket és ne mozgassák poggyászaikat repülés közben. Szükséges, hogy az utasok repülés előtt pontos súly adatokat közöljenek, valamint jelezzék a pilótának, ha ezekben változás történt.
 • Tilos az illegális vagy veszélyes áruk szállítása. Az utasnak soha nem szabad illegális vagy veszélyes árut szállítania. Ha az utasnak kétségei vannak, a szállított áru veszélyes természetéről, akkor az utasnak tájékoztatnia kell a pilótát, aki eldönti, hogy az áru a fedélzetre vihető e vagy sem. A pilóta bármikor ellenőrizheti az utas táskáját, megtagadhatja fedélzetre vételét. Ha a pilóta azt tapasztalja, hogy az utas veszélyes árut szállít, és erről őt nem tájékoztatták, a pilóta megtagadhatja az utasnak a fedélzetre vételét.
 • Legyen időben a megbeszélt helyszínen. A repülés megtervezésekor, a pilóta figyelembe veszi a tervezett indulási és érkezési időt, valamint a várható időjárási viszonyokat. Ezért fontos, hogy a pilóta felszállhasson a tervezett időpontban. Az időben történő érkezés bizonytalansága esetén, az utasoknak tájékoztatniuk kell a pilótát.
 • A repülés törlése, a repülés indulása előtt:  Az utas indulás előtt bármikor törölheti a  repülést.
 • Biztonsági szabályok. Az utasoknak be kell tartaniuk a következő alapvető biztonsági alapelveket:
 • Tartózkodjon a dohányzástól a repülés közben, különösen, ha a pilóta erre kéri.
 • Az utasoknak soha nem szabad megérinteniük a műszereket és a kormányszerveket, mivel ez balesethez vezethet.
 • Az utasok nem beszélhetnek, amikor a pilóta használja a rádiót, valamint amikor a felszállást és a leszállást végrehajtja.
 • Az utasok nem nyúlhatnak az ajtózárhoz, ha a pilóta nem utasította őket erre.
 • Az utasoknak tartózkodniuk kell pszichoaktív anyagoktól, beleértve az alkoholt, a repülést megelőzően vagy az alatt.

 

Biztonságos közlekedés a maklári repülőtéren, kiskorúak a repülőtéren:

A megrendelő és a repülésre feljogosított személyek a repülésre a megegyezett időpontot megelőzően legalább 15 perccel érkezzenek meg.

A repülőtéren kiskorú, különösen a 14 év alatti személyek csak felnőtt felügyeletével tartózkodhatnak a kijelölt helyeken. A repülőtérre a kijelölt parkolókon kívül autóval behajtani nem szabad, gyalogosan a szolgálati, a térképen „P-vel” jelölt várakozó hely melletti főbejáraton ajánlott bemenni. Megrendelő a repülőtéren gépjárművel a „P-vel” jelölt vendégparkoló területen várakozhat. A Rogair Aviation Kft. a repülőteret nem üzemelteti. Amennyiben az autós parkolóhely füves területre esik, a várakozás során esetlegesen bekövetkező károkért (karók, botok, kövek stb.) a Rogair Aviation Kft. és partnerei nem vállalnak felelősséget.

Járó motorú vagy indítás előtt álló légijárművet 25 méteren belül tilos és életveszélyes megközelíteni. A kifutópályát övező fehér szegélykövek, jelölések mögé gyalogosan bemenni vagy autóval behajtani tilos és életveszélyes. A repülőgépet megközelíteni a repülés végrehajtására kijelölt pilóta engedélyével szabad. A repülőtér elhagyására ugyanezen szabályok vonatkoznak. A repülés végén saját felelősségükre lehetőség van a repülőtéren maradni a megrendelőnek és a repülésre feljogosított személyeknek a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek ilyenkor értelemszerűen az irányadóak.

Fogyasztói panaszok rendezése:

A megrendelő panaszaival a Rogair Aviation Kft. képviselőjéhez fordulhat levélben: Rogair Aviation Kft. 3534 Miskolc, Hunfalvy Pál u. 2. 2.em 4. a., emailben: info@rogair.hu címen.

A kapott panaszra a Rogair Aviation Kft. 14 munkanapon belül válaszol.

Felek megállapodnak, hogy ha a megrendelő és a Rogair Aviation Kft. között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az előzetes tárgyalások során nem rendeződik, a megrendelő az alábbi helyeken is tehet panaszt:

 • A megrendelő panaszt tehet fogyasztói jogai sérelme esetén a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál. A megrendelő vita esetén eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Rogair Aviation Kft székhelye szerint illetékes kamara mellett működő békéltető testületeinél.

Borsod Abaúj Zemplén Vármegyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
ElérhetőségekTelefon/Fax: +36 46/501-091, 501-090
E-mail cím bekeltetes@bokik.hu

 • Végső esetben a megrendelő igényét bírósági úton is érvényesítheti.

A repülésre vonatkozó különös rendelkezések:

Felek megállapodnak, hogy az ÁSZF-et és a repülésre kijelölt pilótának vagy a Rogair Aviation Kft. más képviselőjének utasításait a repülőtérre érkezéstől, annak elhagyásáig a megrendelő és a megrendeléssel repülésre feljogosított személyek kötelesek betartani.

A repülés alatt a biztonsági öv használata kötelező, a mozgó repülőgépen helyet cserélni tilos, a repülőgép egyik első ülésében esetlegesen tartózkodó megrendelő vagy repülésre feljogosított személy a repülőgép kormányához, műszerfalához, vezérlő egységeihez nem nyúlhat hozzá, a repülőgép ajtaját nem nyithatja ki.

A repülőgépben minden ülésben megtalálható a repülőgép adottságait, vészkijáratait tartalmazó útmutató. A megrendelő és a repülésre a megrendelés alapján feljogosított személy köteles a repülőgépre történő felszállás előtt a pilóta által tartott tájékoztatón részt venni és az ott elhangzó esetleges külön utasításokat betartani.

A felek megállapodnak, hogy a repülés során cost-shared flight vagyis megosztott költségű feladatot hajthat végre a pilóta, ahol a közvetlen költségeket a légi járműben tartózkodó összes személy között megosztják és a költségeket egymás között megosztó személyek száma nem haladhatja meg a hatot, a jogszabályi előírásokkal összhangban.

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a repülőgépre kiskorú, 18 év alatti személy csak szülője vagy törvényes képviselője engedélyével szállhat fel, megrendelő e szabály betartásáért felelősséget vállal, mivel a Rogair Aviation Kft. a repülésre jogosultak életkorát, a repülésre feljogosított személyekhez való viszonyát a felek jelen megállapodása alapján ellenőrizni nem jogosult.

A repülőgépre súlyosan ittas vagy bódult állapotban felszállni nem szabad, az ittas vagy bódult személy a repülésből kizárható. A pilóta jogosult megtagadni az utasnak a repülőgépre történő felszállását, amennyiben kétsége esetén az utas nem igazolja megfelelő formában, hogy a fenti feltételeknek maradéktalanul megfelel. A Rogair Aviation Kft-t nem terheli semmilyen felelősség az ennek a szabálynak az elmulasztásából eredő következményekért.

A repüléshez használt repülőgép csak az alábbi minimális előírások esetén szállhat fel a levegőbe, abban az esetben, ha ezt a repülés végrehajtására kijelölt pilóta az adott körülmények alapján is jóváhagyja. A repülőgép minimálisan 400 méteren lévő felhőalap, 5 km látástávolság és legfeljebb 10 m/s sebességű szél esetén szállhat fel a levegőbe, az utasok átlagsúlya (ruházatukkal együtt) 100 kg lehet, úgy hogy egy személy sem lehet több 110 kg súlynál.

A repülés végrehajtására kijelölt pilóta a jelen szabályokat köteles ellenőrizni és az eseti körülményeket (például széllökés, közeledő vihar stb.) mérlegelve dönteni a felszállásról. Felek megállapodnak, hogy 30 ºC fok feletti hőmérséklet esetén a repülés halasztásra kerülhet olyan időpontra, amikor az végrehajtható (vis maior).

A repülés végrehajtása tehát az időjárástól függően kezdhető meg, a nem megfelelő időjárási körülmények esetén a repülés elhalasztásra kerülhet (vis maior). A repülőgépbe legfeljebb 180 cm magas személy fér be kényelmesen. A géptípus változtatásának jogát a Rogair Aviation Kft. fenntartja, géptípust a megrendelő tehát nem tud választani.